เกี่ยวกับเรา

ประวัติศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม

ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม เกิดจากการรวมตัวของผู้ที่มีจิตอาสาที่อยากทำงานและอุทิศเวลาว่างให้กับสังคม โดยดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ต่อเด็กเยาวชน ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส เยาวชนที่ก้าวพลาดทางสังคม ผู้สูงอายุ ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาของจังหวัดสตูล อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะที่ยั่วยืนต่อไป

                   วันที่ 20 มิถุนายน 2552 เวลา 13.00 น. ดร.สุเมธ  ชัยเลิศวณิชกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้ให้นายปทุมณัฐราช นิยมเดชา แกนนำจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพ่อสังคมเข้าเพื่อรับคำปรึกษา ณ ที่ว่าการอำเภอท่าแพ และเสนอแนวคิดการเปิดศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม  โดยศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคมดังกล่าวได้มีผู้ใหญ่ใจดีผู้มีจิตอสาและผู้ที่มากด้วยประสบการณ์หลายท่านในจังหวัดสตูลให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ และได้กำหนดเปิดศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 และได้ให้ทุกวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันครบรอบของศูนย์ฯ เช่นกัน

                   วันที่   1  กรกฎาคม  2552  ได้เปิดตัวศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคมอย่างเป็นทางการ  โดยมีสำนักงานตั้งอยู่  ณ  บ้านเลขที่  56/4  หมู่ที่  4  บ้านราไวเหนือ  ตำบลขอนคลาน  อำเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล  ซึ่งเป็นการแนะนำศูนย์ฯให้กับหน่วยงานต่างๆได้รับทราบ  และกว่าจะได้รับการยอมรับในศักยภาพของคณะทำงานและอาสาสมัคร  ต้องใช้เวลาหลายเดือน  ทั้งนี้ได้ดำเนินโครงการพื้นที่สร้างสรรค์  สื่อสร้างสุขเพื่อน้อง  ซึ่งทำกิจกรรมร่วมกับเยาวชนที่ก้าวพลาดทางสังคมในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการสุขแท้ปัญญา   ปี  2  เครือข่ายพุทธิกา  และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  ซึ่งถือได้ว่าเป็นโครงการแรกสุดของการจัดตั้งองค์กรในขณะนั้น

                   ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม ดำเนินงานภายใต้ปรัชญา  “เพราะเราร่วมรับผิดชอบต่อโลกใบนี้เป็นจริง เป็นกลาง รับใช้สังคม” และปณิธานอันแน่วแน่ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง “ศูนย์ฝึกประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียน แหล่งการเรียนรู้เพื่อการเป็นผู้ให้ (ความสุข)”   โดยมีคำขวัญของศูนย์ฯ คือ “อิสระทางความคิด  จิตอาสา  พัฒนาสังคม” และมุ่งประเด็นในการทำงานไปยังกลุ่มเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส เยาวชนที่ก้าวพลาดทางสังคม ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป  ซึ่งเป็นการทำงานเชิงบูรณาการ   เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนของสังคมและสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ต่อไป

สัญลักษณ์และความหมายสัญลักษณ์

รูปสัญลักษณ์ ศปส.สตูล

สัญลักษณ์และความหมายสัญลักษณ์

          รูปต้นไม้ หมายถึง  เยาวชนที่เริ่มจากต้นไม้เล็กๆ จนเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ แตกกิ่งก้านสาขา ออกดอก  ออก              ผล  ให้ร่มเงา  ช่วยบังแดดบังฝน ให้แก่ผู้คนผ่านไปผ่านมาได้แวะชมความสวยงาม เสมือนหนึ่งกับการ                      พัฒนา  เด็กและเยาวชนที่จะต้องเริ่มต้นตั้งแต่เล็กๆ จนกลายเป็นผลผลิตที่สวยงามให้กับสังคมต่อไป

          วงกลม  หมายถึง การช่วยกันคิดช่วยกันทำงานเพื่อสังคม

          วงกลมเล็กในวงกลมใหญ่ หมายถึง ความหลากหลายของเด็กและเยาวชน

          วงกลมใหญ่ หมายถึง ผู้ใหญ่ จากหลายๆวัยมารวมกันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ เพราะศูนย์ให้คำปรึกษาแก่            สังคมต้องร่วมกันทำงานเป็นทีม  รวมกันทุกวัย  ไม่ว่าจะเป็นเด็ก  วัยรุ่น  หรือผู้ใหญ่ หลายฝ่ายมารวมกัน                  ทำให้เกิดความคิดที่ดีที่สุดออกมาพัฒนาสังคม

ความหมายสัญลักษณ์และโลโก้

สีเหลือง         หมายถึง        พลังกาย/พลังใจที่ไม่มีวันหมดเพื่อการพัฒนาสังคม

สีฟ้า             หมายถึง        ความสงบสุขของสังคม

สีส้ม             หมายถึง        ความเจริญก้าวหน้าของสังคม

สีน้ำเงิน         หมายถึง        ความสามัคคีกันของคนในสังคม

สีดำ              หมายถึง        ความมั่นคงทางร่างกายและจิตใจ

สีม่วง            หมายถึง        ความเสียสละ

สีชมพู           หมายถึง        ความมีจิตใจเมตตาอ่อนโยน

สีเขียว          หมายถึง        ความสมบูรณ์

สีขาว            หมายถึง        ความบริสุทธิ์

สีประจำองค์กร       เขียว-ส้ม

คำขวัญ ศปส.             อิสระทางความคิด  จิตอาสา  พัฒนาสังคม

ปรัชญา                      เพราะเราร่วมรับผิดชอบโลกใบนี้  เป็นจริง  เป็นกลาง  รับใช้สังคม

ปณิธาน                      ศูนย์ฝึกประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียน 

                                   แหล่งการเรียนรู้เพื่อการเป็นผู้ให้ (ความสุข)

ภารกิจงานของศูนย์

 1. เป็นศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม ให้กับหน่อยงานต่างๆและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและสร้างกิจกรรมเพื่อสังคมตามวิถีประชาธิปไตย
 2. สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและการปลูกป่าทดแทนดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ป่าต้นน้ำ  ป่าชายเลน  ในชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
 3. ประชาสัมพันธ์ จัดทำสื่อ  การท่องเที่ยวตามนโยบายเที่ยวไทยครึกครื้น  เศรษฐกิจไทยคึกคัก  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด
 4. รณรงค์เรื่องการป้องกันยาเสพติด บุหรี่  และผลกระทบจากบุหรี่  ในสถานศึกษา  บ้ายสถานที่สาธารณะ  ตามนโยบายขับเคลื่อนสถานศึกษาสีขาว
 5. สร้างสื่อกิจกรรมที่เหมาะสม กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์  เป็นประโยชน์ต่อเด็ก  เยาวชน  ครอบครัว เยาวชนที่ก้าวพลาดเยาวชนผู้ด้อยโอกาส  สร้างกระบวนการเรียนรู้และจิตอาสา
 6. ร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้  ประเพณีและภาษา 
 7. สร้างสุขภาพ สุขภาวะที่ดีในชุมชน  สังคม  การออกกำลังกาย  กีฬาและนันทนาการ  เรียนรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ที่เหมาะสมและการดูแลสุขภาพ    
 8. ส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้นอกห้องเรียน  การฝึกอาชีพเสริมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 9. เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสื่อที่ไม่เหมาะสมทุกประเภท เช่น  หนังสือ  วารสาร  นิตยสาร  วิทยุ  โทรทัศน์  อินเตอร์เน็ต  ฯลฯ
 10. ยกย่อง เชิดชูเกียรติ เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา บุคคลจิตอาสา เพื่อการพิจารณามอบรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ

ประวัติการได้รับรางวัลขององค์กร

 1.           * ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม ได้รับรางวัลพระราชทาน พระประชาบดี ด้านการดูแลผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากดีเด่น ประจำปี 2555

  ข้อมูลการจดทะเบียนองค์กร

            * โครงการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม

            * หนังสือรับรองการจัดตั้งองค์กร

            * ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

            * เลขที่ผู้เสียภาษีองค์กร

            * หนังสือรับรองการเป็นองค์กรด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

            * หนังสือรับรองเป็นองค์กรด้านผู้ด้อยโอกาส 

ผลงานที่เราได้รับ

พ.ศ.  2555       ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขที่ 2427) ได้รับการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลประชาบดี  ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก  จากสำนักพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส  สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีอาจารย์ปทุมณัฐราช นิยมเดชา หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายชยพล พุฒยอด
ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

ผศ.ดร.ทักสุริยา หมาดสะ
อาจารย์ มทร.ศรีวิชัยสงขลา
และ Influencer

ว่าที่ร้อยโท ดร.สำราญ ชูแก้ว
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จ.สงขลา

คุณเบญจพร อุ้ยอ้ำ
(เจี๊ยบ เบญจพร)
ศิลปิน นักร้อง ราชินีลูกทุ่งภาคใต้

นายเจนรบ รักวิจิตร
ข้าราชการในกระทรวงยุติธรรม
ผู้อำนวยการกองประกวดหนุ่มสมิหลา

คุณอาภรณ์ สินดำ
แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการศูนย์ฯ

อาจารย์ปทุมณัฐราช นิยมเดชา
หัวหน้า
ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม

นายมีสกิน ปุนยัง
ฝ่ายกิจกรรมและโครงการอาสาเพื่อสังคม

นางสาวนันทิชา บุญละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารออนไลน์

นายวรวิทย์ ประหยัดทรัพย์
AMBASSADORS

นายอับดุลบาริต มูเซ็ง
เลขานุการ
ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม

คุณเบญจพร อุ้ยอ้ำ
(เจี๊ยบ เบญจพร)
ฝ่ายศิลปิน นักร้อง และกิจกรรมพิเศษ

นางสาวรูสนา เซ็ง
ฝ่ายพัฒนาองค์กรและกิจกรรมสัมพันธ์

นายกาดาฟี หลังจิ
AMBASSADORS

นายภาคภูมิ ภาณุวัฒน์ภูมิ
รองหัวหน้า
ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม

นายดนุสร มากจงดี
ฝ่ายกฎหมายและงานมวลชนสัมพันธ์

นางสาวอาทิตยา แวเด็ง
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

นายอับดุลบาริต มูเซ็ง
AMBASSADORS

หลักฐานข้อมูลองค์กร

เลขที่เสียภาษี

ติดต่อสอบถาม

สำนักงาน        ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม
                        (องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขที่ 2427)

ที่อยู่                 56/4 หมู่ที่ 4 ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120

โทรศัพท์          095-0782777 , 095-0817557

แฟนเพจ          ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม

ไลน์ไอดี          @875ayfvw

เว็บไซต์           www.activitystarplus.com

เลขที่ผู้เสียภาษี   099-28000-4675-1

สแกน QR-Code เข้าสู่แฟนเพจ
ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม

แสกน QR-Code เข้าสู่ไลน์ @
ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม